ESC
Empty Set Crypto

ESC Price
$0.1983912
Minimum Withdrawal Fees
$0.0003968
0.002ESC
Maximum Withdrawal Fees
$9,175.5920
46250ESC
Deposit Fees
Free
0ESC

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0003968
0.002ESC
0.2% - 0.2% 923 Free
N/A
N/A
N/A
N/A
ERC20
$9,175.5920
46250ESC
-0.05% - 0.2% 2711 Free
$18,351.184
92500ESC
$2,228,924.9
11235000ESC

Empty Set Crypto (ESC) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 2 exchanges. Deposit and withdrawal fees Empty Set Crypto (ESC) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Yobit has the lowest withdrawal fee.  ESC withdrawal fees is ($0.0003968 - 0.002ESC) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ESC is N/A and maximum is N/A

- Exchange Hotbit has the 2nd best withdrawal fee. ESC withdrawal fees is ($9,175.5920 - 46250ESC) this withdrawal fee on the chain network is ERC20 . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ESC is $18,351.184 and maximum is $2,228,924.9

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees