POLIS
Star Atlas DAO

POLIS Price
$0.6294510
Minimum Withdrawal Fees
$0.0000000
0POLIS
Maximum Withdrawal Fees
$3.1472549
5POLIS
Deposit Fees
Free
0POLIS

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0000000
0POLIS
0.02% - 0.07% 326 Free
N/A
N/A
N/A
N/A
SOL
$0.1510682
0.24POLIS
0.2% - 0.2% 665 Free
$2.5178039
4POLIS
N/A
N/A
$0.1573627
0.25POLIS
0.05% - 0.2% 910 Free
N/A
N/A
$3,021.3647
4800POLIS
SOL
$0.1730990
0.275POLIS
-0.05% - 0.2% 2718 Free
$0.3461980
0.55POLIS
$41,543.765
66000POLIS
$0.2517804
0.4POLIS
0.09% - 0.09% 927 Free
N/A
N/A
N/A
N/A
$0.3147255
0.5POLIS
0.2% - 0.2% 320 Free
$0.1258902
0.2POLIS
N/A
N/A
SOL
$0.3147255
0.5POLIS
0.145% - 0.155% 654 Free
N/A
N/A
N/A
N/A
$0.5721709
0.909POLIS
0.1% - 0.3% 186 Free
$1.1443418
1.818POLIS
N/A
N/A
SOL
$3.1472549
5POLIS
0.2% - 0.2% 303 Free
$6.2945098
10POLIS
N/A
N/A

Star Atlas DAO (POLIS) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 9 exchanges. Deposit and withdrawal fees Star Atlas DAO (POLIS) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange FTX has the lowest withdrawal fee.  POLIS withdrawal fees is ($0.0000000 - 0POLIS) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount POLIS is N/A and maximum is N/A

- Exchange CoinEx has the 2nd best withdrawal fee. POLIS withdrawal fees is ($0.1510682 - 0.24POLIS) this withdrawal fee on the chain network is SOL . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount POLIS is $2.5178039 and maximum is N/A

- Exchange XT.COM has the 3rd best withdrawal fee. POLIS withdrawal fees is ($0.1573627 - 0.25POLIS) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount POLIS is N/A and maximum is $3,021.3647

- Exchange BitGet has the highest withdrawal fee. POLIS withdrawal fees is ($3.1472549 - 5POLIS) this withdrawal fee on the chain network is SOL . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount POLIS is $6.2945098 and maximum is N/A

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees