ZER
Zero

ZER Price
$0.0825492
Minimum Withdrawal Fees
$0.0041275
0.05ZER
Maximum Withdrawal Fees
$0.0082549
0.1ZER
Deposit Fees
Free
0ZER

Fees

Compare Exchange Network Withdrawal Fees Trading Fees Coins Deposit Fees Min Withdrawal Withdrawal Limit
$0.0041275
0.05ZER
0.1% - 0.1% 520 Free
$0.0082549
0.1ZER
$825,492,006
10000000000ZER
$0.0082549
0.1ZER
0.2% - 0.2% 545 Free
$0.0082549
0.1ZER
N/A
N/A

Zero(ZER) Deposit & Withdrawal Fees

We searched and found 2 exchanges. Deposit and withdrawal fees Zero(ZER) are detected and compared by the exchange prices as follows:

- Exchange Crex24 has the lowest withdrawal fee.  ZER withdrawal fees is ($0.0041275 - 0.05ZER) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ZER is $0.0082549 and maximum is $825,492,006

- Exchange CoinEx has the 2nd best withdrawal fee. ZER withdrawal fees is ($0.0082549 - 0.1ZER) this withdrawal fee on the chain network is undefined . Deposit fee is Free. Minimum withdrawal amount ZER is $0.0082549 and maximum is N/A

FTX #1 Crypto Derivatives Exchange
NO Withdrawal Fees